Kindcentrum

   

 

Waarom zijn basisschool Heidepark en Partou kinderopvang een samenwerking in school aangegaan?

 • De stap naar de basisschool wordt veel kleiner, makkelijker en minder spannend voor een kind als de kinderopvang in de school gevestigd is. Spelenderwijs maken de kinderen zo alvast kennis met het reilen en zeilen van de school. De kinderen kunnen af en toe al meespelen in groep 1. Ze ontmoeten elkaar op het plein, gymmen samen en haken aan bij activiteiten van de school.
 • De doorgaande ontwikkellijn met ervarend leren op de peuteropvang gaat over in ontwikkelingsgericht leren in groep 1 en 2.

Wat betekent dit voor het kind?

Bij de peuteropvang van Partou is het uitgangspunt ‘ervarend leren’. We geven kinderen de ruimte om te experimenteren. Kinderen experimenteren door te spelen. Ervarend leren is dus ook lerend spelen.

Ook bij de kleuters gaan we uit van spel en werken we met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Hierin plannen we de doelen van ons kleuteronderwijs. Bij elk thema wordt er een uitdagende leeromgeving opgebouwd, waarin kleuters allerlei vaardigheden leren. De meespelende en observerende leerkracht kan de kinderen zo op niveau begeleiden.

Dagritme

“Wanneer komt papa of mama me weer ophalen?” Voor peuters en kleuters kan een dagdeel best lang duren. Om het voor de kinderen inzichtelijk te maken wanneer ze weer naar huis gaan, maken we gebruik van dagritmekaarten. Voor iedere activiteit is er een kaart die wordt opgehangen in de groep. Aan het begin van het dagdeel bespreekt de leerkracht wat we gaan doen. Kinderen zien zo ook wanneer het tijd is, dat de ouders hen weer komen halen. Het werken met dagritmekaarten geeft structuur en houvast voor de kinderen. We gebruiken op de peuteropvang en in de groepen 1 en 2 dezelfde kaarten voor de diverse activiteiten. Voor peuters die starten in groep 1 is het dus vertrouwd.

SAMEN versterken we de ontwikkeling van het kind. We doen dit aan de hand van de volgende kernwaarden:

 • Sociale veiligheid
  • Warme overdracht: de kinderen zijn al goed in beeld, voordat ze naar groep 1 gaan.
  • De kinderen kennen de leerkrachten al en de leerkrachten kennen de kinderen: ze blijven dezelfde gezichten zien in het gebouw.
 • Aandacht
  • We zijn kleinschalig.
  • In de school geven de leerkrachten en de kinderen elkaar elke morgen en middag een hand.
  • Het gebouw is opgeruimd en schoon en er heerst rust.
  • De peuteropvang heeft een eigen ingang en eigen gedeelte van de school.
  • Bij de peuteropvang gaat de aandacht het meest uit naar spelen. Een kind dat goed kan spelen, is toe aan leren. Als een peuter eraan toe is om iets te leren, kan er ook materiaal uit groep 1 worden gehaald.
  • De pedagogisch medewerkers en kleuterjuffen hebben regelmatig contact.
  • Aandacht voor de ouders:
   School: informatie via nieuwsbrief en website (foto’s), persoonlijk contact via de haal- en brengmomenten.
   Peuteropvang: tijdens de vaste breng- en haalmomenten is er gelegenheid voor een gesprek tussen ouders en medewerkers. Dagelijks sturen we via het ouderportaal foto’s over de belevenissen van het kind.
 • Mogelijkheden
  • We zijn continu in contact met elkaar en hebben geregeld peuter-kleuteroverleg.
  • Samen kijken we hoe we elkaar kunnen versterken.
  • We bekijken binnen welke thema’s we kunnen samenwerken.
 • Eigenaarschap: doen waar je goed in bent
  • De peuteropvang van Partou en basisschool Heidepark zijn 2 organisaties met ieder een eigen specialisme.
  • Kinderparticipatie: we geven kinderen een stem, betrekken ze actief bij wat ze gaan doen.
  • Peuters kunnen aangeven met welk materiaal ze willen spelen. De ruimte is zo ingericht, dat ze ook een keuze kunnen maken waar ze willen spelen. De pedagogisch medewerkers bieden telkens verschillende materialen en thema’s aan.
   In de groepen 1 en 2 hebben de kinderen inspraak in de thema’s, in wat ze willen leren en waarmee ze willen spelen.
  • In school is een leerlingenraad.
 • Nieuwsgierig
  • De peuteropvang en school zijn een rijke speelomgeving. Materiaal en activiteiten bieden we uitdagend aan.

© 2016 Openbare basisschool Heidepark | Privacyverklaring