Leerlingenraad

 

Binnen Kindcentrum Heidepark werken we met een leerlingenraad.

Wij willen graag dat leerlingen kunnen meepraten over bijvoorbeeld het maken van afspraken/ het inrichten van thema’s en hen meer betrekken bij het onderwijs en de school. Daarnaast besteden we op school aandacht aan actief burgerschap en integratie. Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen leerlingen op een democratische wijze actief participeren en meedenken over schoolse zaken. Leerlingen worden hierdoor zelfverantwoordelijke burgers, die op deze wijze actief kunnen deelnemen aan het verbeteren van de omgeving.

Samenstelling leerlingenraad

In onze leerlingenraad zitten kinderen van groep 4 t/m 8. Kinderen die willen deelnemen kunnen zich kandidaat stellen. De leerlingen kiezen zelf hun vertegenwoordigers per groep. De namen van de leden worden elk jaar bekend gemaakt.

Per groep vertegenwoordigen 2 leerlingen de groep in de leerlingenraad. Zij worden de vertegenwoordigers van de groep voor één jaar.

Binnen de groep wordt er indien mogelijk een meisje en een jongen gekozen. De voorzitter van de raad is een lid van de directie/ het kaderteam.

Lidmaatschap

Binnen iedere groep kan iedereen zich kandidaat stellen. Wanneer er meer kandidaten zijn worden er binnen de groep verkiezingen gehouden. Er wordt indien mogelijk (afhankelijk van de kandidaten) een meisje en een jongen gekozen. De leden blijven gedurende 1 jaar lid en kunnen zich het jaar daarna herkiesbaar stellen. Daarbij gaan leerlingen, die nog geen zitting hebben gehad in voorafgaande jaren, vóór kandidaten die reeds een termijn zitting hebben gehad.

 

Vergaderfrequentie

De raad vergadert in principe 8 á 9 x per schooljaar. De vergaderingen vinden plaats op een schooldag van  11.00 – 12.00 uur, in het leeslokaal.

Gespreksonderwerpen

Deze kunnen voorafgaande aan de vergadering worden ingediend bij de directeur maar ook ter vergadering door de leden worden ingebracht. De raad inventariseert bij de start van de vergadering de onderwerpen en beslist wat er besproken wordt. Ook directie en leerkrachten kunnen onderwerpen indienen. Onderwerpen die niet besproken worden kunnen worden doorgeschoven naar een andere bijeenkomst of afgewezen worden als onderwerp van gesprek door leerlingen en/of directie. In de leerlingenraad wordt niet over personen gesproken.

Wellicht ten overvloede: De leerlingenraad is de spreekbuis van de leerlingen.

Verslag

De raadsleden brengen verslag uit in de groep. De groepsleerkracht maakt hier tijd voor vrij.

De opstart

Aan het begin van elk schooljaar vertelt de directie in de groepen over het opstarten van de leerlingenraad. De procedure wordt besproken en leerlingen krijgen een week de tijd om na te denken of ze zich kandidaat willen stellen en wat hun motivatie is. Na deze week mogen de kinderen die willen zich presenteren in de groep en aangeven waarom ze graag in de leerlingenraad willen plaatsnemen. Vervolgens volgt een stemming en de gekozen raadsleden worden uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst met de directie.

 

© 2016 Openbare basisschool Heidepark | Privacyverklaring