Inhoud van ons onderwijs

Wij willen onze leerlingen goed voorbereiden op de maatschappij. Daarvoor is het noodzakelijk dat ze goed kunnen lezen, schrijven en rekenen. Ook vaardigheden als kritisch denken, probleemoplossen, informatievaardigheid, helder communiceren en mediawijsheid zijn in de 21e eeuw belangrijk.

In de onderbouw werken we ontwikkelingsgericht in een betekenisvolle omgeving:

Om kennis te kunnen verbinden met de praktijk is een stimulerende leeromgeving van belang. Met name in de kleutergroepen en groep 3 verbeelden we thema’s en projecten zoveel mogelijk in de klas of in de hal. Bij een themaweek over de Brandweer richten we bijvoorbeeld een deel van het lokaal of de hal in als brandweerkazerne. Hierin leren kinderen spelenderwijs. De leerkracht speelt mee en geeft waar nodig sturing.

De opgedane kennis met opdrachten en activiteiten verbinden we met de praktijk van alledag.

 

Vanaf groep 3 werken we met de volgende methodes:

Vak Methoden
Taal Veilig Leren Lezen

Taal in Beeld

Technisch lezen Veilig Leren Lezen, KIM versie

Estafette

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL
Spelling Spelling in beeld

Zo Leren Kinderen  Lezen en Spellen

Schrijven Schrijfatelier Pennenstreken
Engels Take it easy groep 1 t/m 8
Rekenen Rekenrijk

Met sprongen vooruit

Geschiedenis Blink, Eigentijds
Aardrijkskunde Blink, Grenzeloos
Natuur, Wetenschap & Techniek Natuniek

Techniektorens

Verkeer De wereld van het verkeer gr. 3 / 4

Op voeten en fietsen gr. 5/6

Jeugdverkeerkrant gr. 7 t/m 8

ANWB Streetwise

Tekenen Uit de kunst bronnenboeken.
Handvaardigheid Uit de kunst bronnenboeken

internet.

Muziek Vier muziek met bronnenboeken

Aanbod culturele commissie.

Motorische ontwikkeling Schrijfdans
Bewegingsonderwijs

 

Bewegingsonderwijs in het speellokaal.

Map: ‘Bewegen’.

 Sociaal-emotionele ontwikkeling  Leefstijl

© 2016 Openbare basisschool Heidepark | Privacyverklaring