Kwaliteit van ons onderwijs

Wij staan voor goed onderwijs. Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen hebben wij een kwaliteitszorgcyclus. Deze cyclus zorgt voor de meting van onze kwaliteit, voor de uitvoering van de analyse en vervolgens voor het verbinden van conclusies aan deze analyse met het maken van vervolgplannen. Dit volgens de (PDCA cyclus, Plan Do, Check, Act)

Wat meten wij binnen de school om te kunnen analyseren:

 • De kwaliteit van het lesgeven; (middels observaties en Video interactie)
 • De resultaten van het leren en lesgeven; middels de afname en analyse van toetsen (weggezet in onze toetsprotocol van OOZ, welke per jaar geüpdatet wordt in het IB-platform met het inspectiekader als basis). De analyse vindt plaats op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau. Ook op OOZ niveau worden de gegevens geanalyseerd, hierbij dient de OOZ norm als basis, waarbij per school gekeken wordt of de norm realistisch is gezien populatie, opbrengsten e.d. Deze analyse wordt gebruikt om vervolgens de doelen voor de volgende periode te plannen en de activiteiten en vaardigheden doelmatig in te zetten.
 • De tevredenheid van leerkrachten, ouders en kinderen; middels gesprekken, vragenlijsten en evaluaties (WMKPO)
 • De resultaten van onze uitstroom; middels gegevens vanuit het Voortgezet onderwijs
 • Kwantitatieve gegevens; oa ziekteverzuim, leerlingen aantallen (instroom – uitstroom, weggezet tegen marktaandeel), financiën (materieel en formatie).

Het toetsprotocol van onze school

Binnen onze school hanteren wij het toetsprotocol van Stichting OOZ. Hierin zijn afspraken gemaakt over de af te nemen toetsen en de werkwijze, zodat dit op alle scholen op uniforme wijze gebeurt. Zo brengen wij de opbrengsten van het gegeven onderwijs in beeld, met als doel om het onderwijs zo goed mogelijk aan te passen aan de onderwijsbehoefte.

In het toetsprotocol worden de normen geëxpliciteerd: zowel de landelijk geldende normen als de specifieke OOZ-norm. Hieruit komt de OOZ-ambitie concreet naar voren, want ook voor scholen, en niet alleen op leerling niveau, is het van belang om heldere, hoge doelen te stellen. Het toetsprotocol stelt ons in staat om te kunnen benchmarken voor alle scholen van Stichting OOZ, zodat scholen van en met elkaar kunnen leren.

Ons toetsprotocol dekt alle domeinen van taal en rekenen en sluit zoveel mogelijk aan bij de bestaande praktijk.

Het doel van het toetsprotocol is:

 • eenduidige afspraken over de af te nemen toetsen en werkwijze.
 • het in beeld brengen van de opbrengsten van het gegeven onderwijs, met het doel om dat onderwijs beter aan te passen aan de onderwijsbehoefte.
 • de OOZ-norm en ambitie te expliciteren. Uit de in het protocol gegeven norm komt de ambitie concreet naar voren. Ook voor scholen en niet alleen voor leerlingen, is het van belang heldere, hoge doelen te stellen.
 • benchmarking. Een toetsprotocol kan benchmarking voor de scholen van OOZ mogelijk maken. Dat betekent dat scholen van en met elkaar kunnen leren.

De OOZ-norm:

De OOZ-norm wordt vastgelegd op de laagste vaardigheidsscore niveau II (dit is op groepsniveau). De OOZ-norm wat betreft de Eindtoets wordt vastgelegd op 1 punt boven het landelijk gemiddelde voor de betreffende schoolgroep.

Wij beoordelen onze opbrengsten op 3 niveaus; de vaardigheidsniveaus (1 t/m 5) , de vaardigheidsscores en de leerwinst.

 5.3. De kwaliteit ten aanzien van leerlingenzorg

De toetsen

De onderstaande toetsen worden volgens de handleiding op alle scholen van Stichting OOZ afgenomen:

Groep 1/2:

 • CITO Rekenen voor kleuters; minimaal 1x in de kleuterperiode
 • CITO Taal voor kleuters
 • Screening oudste kleuters (leesvoorwaarden)
 • Het observatiesysteem; OSB Heidepark gebruikt DORR

Groep 3 t/m 8:

 • CITO Woordenschattoets
 • CITO DMT: Het aantal af te nemen kaarten: conform de inspectie eis: Midden 3: kaart 1 en 2. Eind 3 t/m eind 4, kaart 1 t/m 3. Vanaf groep 5 kaart 3 en volgens de handleiding ook kaart 1 en 2 bij zwakke lezers.
 • AVI tot leerlingen AVI Plus hebben bereikt
 • CITO Rekenen-Wiskunde
 • CITO Begrijpend lezen
 • CITO Spelling

WMKPO

Wij gebruiken de WMKPO als instrument van het kwaliteitsbeleid. De WMKPO geeft een veelheid aan schooldiagnoses, QuickScans en vragenlijsten. Het is een dynamisch instrument: aantallen en belang van de diverse aspecten zijn aan verandering onderhevig. Met enige regelmaat dienen keuzes en afspraken opnieuw gemaakt te worden.

De manier waarop het bevoegd gezag bewaakt dat de kwaliteit wordt gerealiseerd

Ons bevoegd gezag bewaakt de kwaliteit middels een aantal instrumenten:

 • Opbrengstgesprekken met de directeur van de school, waarbij prestatie afspraken worden gemaakt op het gebied van ziekteverzuim, opbrengsten, formatie, financiën, uitstroom naar VO en S(B)O, tevredenheid, oordeel van inspectie en ontwikkeling van leerkrachten.
 • Gesprekkencyclus OOZ
 • Managementrapportages op het gebied van leerlingenaantallen, ziekteverzuim, financiën, formatie, opbrengsten en vanuit WMKPO. Deze worden geanalyseerd en besproken met betrokkenen. Waar nodig wordt hierop actie ondernomen.

© 2016 Openbare basisschool Heidepark