Ontwikkelingsgericht werken

DSC_8544

De maatschappij verandert razendsnel. Wij willen het onderwijsprogramma zo goed mogelijk laten aansluiten op deze veranderende wereld. We leren onze leerlingen waar ze kennis vandaan kunnen halen, hoe ze dit moeten lezen en interpreteren. Technisch lezen, het verbeteren van de woordenschat en begrijpend lezen staan daarin centraal. Zo leert uw kind om op een goede manier om te gaan met de verschillende (digitale) informatiebronnen.

Betekenisvol leren

De opgedane kennis met opdrachten en activiteiten verbinden we met de praktijk van alledag. Zo neemt uw kind de lesstof beter op en wordt leren echt betekenisvol.

Om kennis te kunnen verbinden met de praktijk is ook een stimulerende leeromgeving van belang. Met name in de kleutergroepen verbeelden we thema’s en projecten zoveel mogelijk in de klas of op de hal. Bij een themaweek over de Brandweer richten we een deel van het lokaal of de hal in als brandweerkazerne. Hierin leren kinderen in een veilige oefenplaats op spelenderwijze samenspelen en samenwerken. De leerkracht heeft daarin een coachende rol en geeft feedback op het handelen van de leerlingen en de omgang met elkaar. Zo zorgen we dat kinderen zelfvertrouwen krijgen en een reëel zelfbeeld.

Marijkes Leeslokaal

Op Heidepark werken leerkrachten die zich hebben gespecialiseerd op het gebied van rekenen en taal en de lesstof aanbieden op een begrijpelijke manier dat aansluit op de leef- en denkwereld van uw kind. Een mooi voorbeeld daarvan is Marijke’s Leeslokaal dat eind 2015 in gebruik is genomen. Dit kleurrijke lokaal is zo ingericht dat groepjes leerlingen worden gestimuleerd om te gaan lezen op hun eigen niveau en hun eigen manier. Dat kan op een stoel, een bank of in een relaxte loungestoel.

Binnen onze school werken we met Ontwikkelingsgericht onderwijs.

Ontwikkelingsgericht onderwijs is een onderwijsvisie die de nadruk legt op de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit van kinderen. De leerkracht en medeleerlingen kunnen hiervoor zorgen, want kinderen leren veel door interactie.

Ontwikkelingsgericht onderwijs sluit in het onderwijsaanbod aan bij de initiatieven van de kinderen, want als iets voor hen betekenisvol is leren ze veel meer. Maatschappelijke relevantie van de onderwerpen is belangrijk en ook cultuuroverdracht heeft een grote plaats. Ons ontwikkelingsgericht onderwijs start in groep 1. Dit doen we middels basisontwikkeling.

Basisontwikkeling

Basisontwikkeling is een op ontwikkelingsgericht onderwijs (Vygotsky) gebaseerde visie op onderwijs waarin de persoonsontwikkeling in een cultureel-maatschappelijke context centraal staat en waarin men ernaar streeft de zinvolle eenheid in het onderwijsproces te bewaren.

In 1990 startte Frea Janssen-Vos onder de noemer basisontwikkeling een didactische aanpak die aanvankelijk met name gericht was op het onderwijs aan kleuters. Gaandeweg breidde dit concept zich uit tot de hele onderbouw en inmiddels ook tot de midden- en bovenbouw en peuters.

De belangrijkste bedoeling van basisontwikkeling is het bevorderen van de brede ontwikkeling waarin zaken als initiatieven nemen, creativiteit in denken en handelen, talige communicatie, ingroeien in de sociale omgeving, materieel handelen voortzetten in verbaal en mentaal handelen een belangrijke rol spelen.

Kennis en vaardigheden worden aangeleerd als onderdeel van de brede ontwikkeling en niet afzonderlijk. De onderwijsinhouden worden ontleend aan de omgeving van het kind. Een methodische aanpak in de begingroepen van de basisschool wordt afgewezen.

Voor het lees- en taalonderwijs aan de onderbouwgroepen heeft het werken vanuit basisontwikkeling als consequentie dat niet de schoolse vaardigheden centraal staan, maar dat die schoolse vaardigheden worden ingebed in betekenisvolle activiteiten.

Zo past binnen het concept basisontwikkeling in de kleutergroepen niet de inrichting van een leesschrijfhoek, waarvan het doel is dat kinderen experimenteren met kant en klaar lettermateriaal. Wel past de inrichting van een postkantoor of een winkel, waarin lezen en schrijven een vanzelfsprekende rol hebben.

De drie B’s van Basisontwikkeling

  • Betekenisvolle gezamenlijke activiteiten.
  • Bemiddelende leerkrachten doen ertoe.
  • Brede persoonsontwikkeling is het doel, met specifieke kennis en vaardigheden.

Cirkel_onderbouw basisontwikkeling

© 2016 Openbare basisschool Heidepark