Meer en hoogbegaafdheid

Plusgroep

Een groot deel van de leerlingen dat (ver) boven het gemiddelde presteert, kan zich vervelen op school als er weinig extra’s wordt aangeboden. Deze leerlingen kunnen de opdrachten die worden aangeboden met gemak aan. Om aan de onderwijsbehoefte van deze leerlingen tegemoet te komen bieden wij binnen OBS Heidepark een plusgroep aan.

Kinderen van groep 4 tot en met 8 kunnen daarvoor in aanmerking komen.

Elke donderdag krijgen deze leerlingen ongeveer een uur instructie over de nieuwe stof en wordt het werk van de afgelopen week besproken en beoordeeld. Het belangrijkste doel van de Plusklas is uiteindelijk dat de kinderen leren leren. Daarnaast leren de kinderen onder andere informatie opzoeken, interpreteren en verwerken waarbij zeer diverse onderwerpen aan bod komen. Ook leren zij op allerlei verschillende manieren hun werk presenteren en ze ontwikkelen en ontdekken de verschillende leerstrategieën. Zij leren met diverse computerprogramma’s werken enz.

Het kan ook vóórkomen dat de leerlingen werk mee naar huis krijgen. Er wordt dan ook afgesproken wanneer het werk ingeleverd moet zijn. Dit kan zowel op papier als digitaal. Alle werk wordt nagekeken en beoordeeld.

Het is erg belangrijk dat de ouders achter deelname aan de plusklas staan. Deelname aan de plusklas is niet vrijblijvend. Wij gaan ervan uit dat de leerlingen het hele schooljaar blijven deelnemen en serieus met hun opdrachten bezig zijn.De eigen leerkracht overlegt met de IB-er welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Daarna wordt overleg gevoerd met de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers over plaatsing in de Plusklas.

Informatie Cnopius klassen

Daarnaast hebben we de mogelijkheid om kinderen in te laten stromen in de Cnopiusklassen. Dit is een lesvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen van groep 3 tot en met groep 8. Deze Cnopiusklassen worden aangeboden in Zwolle.

De Cnopius klassen zijn een bovenschoolse lesvoorziening. Hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 ontmoeten elkaar daar wekelijks voor één dagdeel (4 lesuren). Ze worden begeleid door een gespecialiseerde groepsleerkracht.

Daarnaast gaan de leerlingen gewoon naar de eigen basisschool en volgen daar een aangepast programma. Door de combinatie van de Cnopius klas met de eigen basisschool is er sprake van de omgang met leeftijdsgenoten die niet hoogbegaafd zijn en met ontwikkelingsgelijken, waardoor ook voor deze hoogbegaafde leerlingen de school een afspiegeling van de maatschappij is.

Programma

In de Cnopius klas volgt de leerling een speciaal programma dat los staat van de basisschool. Zowel voor rekenen/wiskunde als taal wordt instructie over opdrachten gegeven, die als schoolwerk mee naar de eigen basisschool gaan. Nabespreking is een week later.

Twee-wekelijks krijgen de leerlingen een les Russisch, een taal met een afwijkend alfabet. Voor het leren van de taal is onherroepelijk een inspanning vereist. Iets wat bij deze leerlingen niet vanzelfsprekend is. Bij de taal worden huiswerkopdrachten meegegeven. Zowel het schoolwerk als het huiswerk wordt wekelijks vermeld op deze website (via het menu ‘klassen’ in de balk bovenaan). Hoewel leerlingen wordt geleerd om te plannen, kan een extra oogje in het zeil (van ouders) soms helpen.

Via spel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van leer- en werkstrategieën. Spel met ontwikkelingsgelijken levert ook de ervaring van verlies en inzicht dat inzet noodzakelijk is.

Verder wordt extra aanbod verzorgd via projecten over bijvoorbeeld filosofie, debatteren, astronomie, techniek en chemie. Hierbij worden gastdocenten uitgenodigd.

Voor ouders zijn er geen kosten aan de deelname verbonden, behalve voor excursies e.d. Het vervoer van en naar de Cnopiusklas is een taak van de ouders.

Betrokkenheid van ouders

We streven naar een nauw contact tussen ouders en leerkracht van de Cnopius groep. Als er thuis of op de eigen school iets speelt dan is het goed als de Cnopius-leerkracht dit weet. We gebruiken voor alle contacten e-mail. Het mailadres van de leerkracht wordt aan het begin van het schooljaar onder de ouders verspreid. De adressen van de ouders zijn via de inschrijving bekend. We vragen ouders om bij wijziging dit door te geven.

Reguliere contacten verlopen via gesprekken. Leerkrachten maken hiervoor twee keer per schooljaar een afspraak. Aan het eind van het schooljaar speelt het rapport, dat leerlingen en leerkracht samen opmaken, een rol bij het gesprek. Aan het begin van het schooljaar worden ouders uitgenodigd voor een informatieavond.

Minimaal eens per schooljaar worden de ouders uitgenodigd voor een HB-café. Dat is een bijeenkomst van ouders met leerkrachten en adviseurs van het kenniscentrum. Er wordt van gedachten gewisseld over een thema met een relatie tot hoogbegaafdheid.

Verdere betrokkenheid is mogelijk door bijdragen aan thema’s die in de lessen van de Cnopius klassen aan de orde komen. Denk bijvoorbeeld aan de verzorging van workshops of het bezoek van een klas aan een bedrijf of instelling. We maken graag gebruik van uw netwerk!

Betrokkenheid van de eigen leerkracht

Over het algemeen krijgen de Cnopius-leerlingen jaarlijks een andere leerkracht op de basisschool. Aan het begin van het schooljaar organiseren de Cnopius-leerkrachten een bijeenkomst voor de eigen leerkrachten ter kennismaking. Er wordt gesproken over het programma en wat er van de school en de leerkracht wordt verwacht. Er wordt ook aandacht besteed aan valkuilen en good-practice.

Voor de leerkrachten geldt verder hetzelfde als voor ouders: als er op school of in de klas iets speelt, dan is het goed dat de Cnopius-leerkracht hiervan via de mail op de hoogte wordt gesteld. Jaarlijks worden daarom de mailadressen van de leerkrachten verzameld en nemen de Cnopius-leerkrachten het initiatief in het contact.

In principe verwachten we de Cnopius-leerlingen iedere week. Als ze niet verschijnen, dan moet de Cnopius leerkracht hiervan op de hoogte zijn, om een zoektocht te voorkomen.

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde leerlingen laten in meer of mindere mate de volgende kenmerken zien:

 • hoge intellectuele capaciteiten (met een IQ van minimaal 130)
 • een grote mate van creativiteit
 • een groot doorzettingsvermogen
 • een grote exploratiedrang
 • een grote verbale vaardigheid
 • analytisch vermogen
 • een goed geheugen
 • een hoog leertempo (over de gehele linie een ontwikkelingsvoorsprong van ruim een jaar of meer)
 • een grote algemene ontwikkeling

Visie

Om de eigenschappen van hoogbegaafde leerlingen verder te ontwikkelen geeft het reguliere programma van de basisschool onvoldoende impulsen.

Er wordt weinig tot geen inspanning gevraagd van deze leerlingen, waardoor ze zelden moeite hoeven te doen om een doel te bereiken. Om te komen tot optimale leerresultaten is het ook voor hoogbegaafde leerlingen nodig om leervaardigheden op te doen met taken op niveau.

Bij gebrek aan aandacht voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de hoogbegaafde leerling kunnen zich hardnekkige problemen ontwikkelen (zoals bijvoorbeeld demotivatie, faalangst of aanpassing aan groepsgenoten).

Hoogbegaafden moeten leren omgaan met hun capaciteiten, ook in de omgang met leeftijdsgenoten en volwassenen, om een reëel zelfbeeld te ontwikkelen.

Informatie kenniscentrum

De Cnopius klassen zijn een onderdeel van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid, dat weer valt onder het Dienstencentrum de Stroming van Openbaar Onderwijs Zwolle.

Cnopiusklassen

 • Elke Cnopius klas heeft een gespecialiseerde leerkracht. Zij zijn alleen per mail bereikbaar:
 • De mailadressen worden aan het begin van het schooljaar verspreid onder de ouders.
 • In noodgevallen kan contact worden opgenomen met de Parkschool: tel. 038 – 42 11 883
 • De Cnopius klassen zijn ondergebracht in het Marnixschoolgebouw, Westerlaan 40, 8011 CC Zwolle

Kenniscentrum HB

Het kenniscentrum Hoogbegaafdheid bestaat uit een aantal adviseurs en een orthopedagoog. Zij zijn te raadplegen door IB-ers, leerkrachten en ouders van aangesloten scholen.

Telefoon: 038 – 85 24 384

Mail:

Websites: www.dcdestroming.nl en www.swvdestroming.nl

Het bezoek- en postadres is: Dr. Hengeveldweg 2, 8025 AK  Zwolle

 

© 2016 Openbare basisschool Heidepark