Schoolplan

Het schoolplan is een kwaliteitsdocument waarmee een school intern en extern aangeeft waar zij staat en wat in een periode van (maximaal) vier jaar op verschillende beleidsterreinen nagestreefd wordt.

De inhoud van het schoolplan is vastgelegd in de onderwijswetten. Voor het primair onderwijs is dat de Wet op het Primair Onderwijs, de WPO.

In het schoolplan wordt de kwaliteit van het onderwijs beschreven. In het schoolplan wordt de kwaliteit beschreven van:

  • het onderwijskundig beleid
  • het personeelsbeleid
  • de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt bewaakt en verbeterd.

Een wereld die volop in ontwikkeling is, vraagt om visie en een duidelijke koers voor ons onderwijs. Dit vraagt om vooruitkijken; om na te denken over wat de nieuwe tijd betekent voor leerlingen van nu en over de manier waarop wij invulling geven aan onderwijs. Daarbij gaat het om ruimte creëren voor ieders talenten en mogelijkheden én om de beste voorbereiding op het leven in die continu veranderende wereld.

Jonge mensen van vandaag, de ‘digital natives’, voelen zich thuis in een wereld waar ruimte is voor eigen inbreng. Waar verbinden en netwerken vanzelfsprekend is en waar eigenheid centraal staat. Wij zien het als de taak van de school om ruimte te geven aan de talenten en passies van onze leerlingen, waarbij ook onze leerkrachten en directie vanuit hun eigen kracht vorm kunnen geven aan het onderwijs.

Wij streven naar onderwijs dat voorbijgaat aan de muren van de school, waarbij we als school een sterke basis creëren van waaruit de leerling zichzelf optimaal kan ontplooien. Kernwoorden hierbij zijn samenwerken, zoeken naar verbindingen binnen en buiten onze school, zodat we uit iedereen kunnen halen wat erin zit. Goed naar onszelf kijken en luisteren zijn daarbij basisvoorwaarden. Door mee te denken, te delen en elkaar te inspireren, geven we de ontwikkeling van talenten en persoonlijke kwaliteiten alle nodige en mogelijke ruimte.

Binnen de Stichting OOZ, het bestuur waar onze school onder valt, streven we er samen naar om leerlingen, leerkrachten, leidinggevenden, ouders en de maatschappij zoveel mogelijk met elkaar te verbinden en gebruik te maken van alle onderwijsvormen, diensten, kwaliteiten en kennis die beschikbaar zijn binnen OOZ. Zo ontstaat er een wereld aan mogelijkheden en gaan we voorbij aan de grenzen van onze school, waardoor er ruimte ontstaat voor nieuwe ideeën en oplossingen die passen bij 21e eeuws onderwijs.

Schoolplan Kindcentrum Heidepark 2019_2023

© 2016 Openbare basisschool Heidepark | Privacyverklaring