Sociaal emotionele ontwikkeling

Methode Leefstijl thema_s leefstijlvoor sociaal-emotionele ontwikkeling

Op OBS Heidepark besteden we veel aandacht aan het bijbrengen van sociale vaardigheden. Dat is essentieel voor de ontwikkeling van talenten en competenties als zelfvertrouwen, zelfkennis, praten, luisteren, gevoelens uiten en samen spelen en samenwerken. Wij gebruiken daarvoor de ‘Methode Leefstijl’, gericht op de sociaal-emotionele groei van uw kind. Deze methode is verweven in ons totale lesprogramma.

‘De Regel van de maand’

‘Leefstijl’ bestaat uit zes thema’s zoals communicatie, zelfvertrouwen, sfeer in de groep en diversiteit. Elk thema is opgebouwd aan de hand van een serie activiteiten en opdrachten die aansluiten op de beleefwereld van uw kind. Een voorbeeld daarvan is ‘De Regel van de maand’ die gedurende het hele schooljaar in het lesprogramma van alle groepen terugkomt.

Sta op tegen pesten!

Ondanks de uitgebreide aandacht voor sociale vaardigheden is pestgedrag niet altijd te voorkomen. Dreigt een kind buiten de groep te vallen, en andere voorzorgsmaatregelen zijn niet voldoende, dan zetten we (incidenteel) het antipestprogramma ‘Sta op tegen Pesten’ in. Dat gebeurt in de bovenbouwgroepen vijf tot en met acht.

Deze methodiek bestaat per thema uit drie gespreksronden waarin een situatie besproken wordt. Belangrijk daarbij is dat er geen schuldige wordt aangewezen of dat er straffen worden uitgedeeld. De verbetering van de situatie staat centraal in de gesprekken. Zo wordt het pesten niet tot een individueel probleem gemaakt, maar wordt de groep zich bewust van de zelfsturende rol. Zij kunnen met elkaar het probleem oplossen.

De binding met de ouders

Wij vinden het belangrijk om u goed op de hoogte te houden van de thema’s die we met de ‘Methode Leefstijl’ bespreken. Wij informeren ouders en verzorgers maandelijks in onze nieuwsbrief over ‘de Regel van de maand’. We leggen de betekenis uit over de themaregel en vertellen hoe we hier op school vorm en inhoud aan geven. Daarnaast geven wij ouders suggesties mee hoe ze thuis met deze ‘Regel van de maand’ om kunnen gaan.

© 2016 Openbare basisschool Heidepark