Sociaal emotionele ontwikkeling

Methode Leefstijl thema_s leefstijlvoor sociaal-emotionele ontwikkeling

Op Kindcentrum Heidepark besteden we veel aandacht aan het bijbrengen van sociale vaardigheden. Dat is essentieel voor de ontwikkeling van talenten en competenties als zelfvertrouwen, zelfkennis, praten, luisteren, gevoelens uiten en samen spelen en samenwerken. Wij gebruiken daarvoor de ‘Methode Leefstijl’.

‘Het Leefstijl-programma voor de basisschool kent 6 thema’s, die ieder jaar terugkomen. Hoe ouder de kinderen, des te dieper in wordt gegaan op de thema’s. Zo wordt er schoolbreed gewerkt en kan iedereen ook op het plein meepraten.

De zes Leefstijlthema’s zijn:

  1. De groep, dat zijn wij! (over sfeer in de groep)
  2. Praten en luisteren (over communicatie)
  3. Ken je dat gevoel? (over gevoelens)
  4. Ik vertrouw op mij. (over zelfvertrouwen)
  5. Iedereen is anders, allemaal gelijk (over diversiteit)
  6. Lekker gezond (over gezondheidsvaardigheden)

‘De Regel van de maand’

Elke maand staan één regel centraal. De regel wordt aan het begin van de maand schoolbreed geïntroduceerd door een van onze groepen op het podium van de school.

De binding met de ouders

Wij informeren ouders en verzorgers maandelijks in onze nieuwsbrief over ‘de Regel van de maand’. We leggen de betekenis uit over de regel en vertellen hoe we hier op school vorm en inhoud aan geven. Daarnaast geven wij ouders suggesties mee hoe ze thuis met deze ‘Regel van de maand’ om kunnen gaan.

Sta op tegen pesten!

Ondanks de uitgebreide aandacht voor sociale vaardigheden is pestgedrag niet altijd te voorkomen. Dreigt een kind buiten de groep te vallen, en andere voorzorgsmaatregelen zijn niet voldoende, dan kunnen we gebruik maken van het antipestprogramma ‘Sta op tegen Pesten’ in. Gelukkig hoeft dit programma zelden ingezet te worden.

Sociale veiligheid
Jaarlijks wordt een vragenlijst van de WMK (werken met kwaliteitskaarten) afgenomen onder
leerlingen uit de groep 5 t/m 8 om inzicht te krijgen in de mate van sociale veiligheid.
In onderstaande tabel(len)/ zijn de uitkomsten van het meeste recente onderzoek opgenomen.
Deze uitkomsten worden naar de inspectie van het onderwijs gestuurd.

Er kan gescoord worden van 1 t/m 4 waarbij 4 de hoogste score is. De norm is gesteld op 3.

Beleidsterrein score 1 2 3 4
Veiligheidsbeleving 3,71 0% 2% 25% 72%
Het optreden van de leraar 3,4 1% 6% 29% 37%
De opstelling van de leerling 3,3 1% 14% 33% 42%
Welbevinden 3,44 0% 7% 41% 50%
Fysieke veiligheid 3,64 1% 3% 24% 64%
Sociale veiligheid 3,69 1% 3% 19% 67%
Psychische veiligheid 3,73 1% 1% 19% 72%
Materiele zaken 3,65 1% 2% 26% 63%

Ik geef de school voor veiligheid een 8.7
Ik heb het naar mijn zin op school; ik geef de school het cijfer 8.7
De leerlingen geven aan tevreden te zijn over de sociale veiligheid. De uitkomsten sluiten aan bij
onze eigen doelstellingen. Als school zijn wij trots op de cijfers die de kinderen de school geven.
Wij zien geen directe aanleiding voor verbeterpunten, maar wij beseffen dat wij alert moeten blijven
op de sociale veiligheid.

© 2016 Openbare basisschool Heidepark | Privacyverklaring