Externe vertrouwenspersoon

Externe vertrouwenspersoon in het primair onderwijs
INLEIDINGLeerlingen, ouders, personeel en alle anderen die op onze school aanwezig zijn, moeten zich veilig kunnen voelen. Wij doen er veel aan om hiervoor te zorgen. Zo proberen wij een prettige sfeer te creeren, willen wij de organisatie soepel laten verlopen en streven wij er naar beslissingen weloverwogen te nemen. Toch gaat er wel eens iets mis. Meestal gebeurt dat per ongeluk, maar voor de mensen die het aan gaat is het wel altijd vervelend. Als dingen op onze school misgaan, willen wij daar goede oplossingen voor zoeken. De klachtenregeling helpt ons daarbij. Elke school is wettelijk verplicht om een regeling te hebben.
SOORTEN KLACHTEN. In de klachtenregeling is vastgelegd dat iedereen die nauw betrokken is bij de school de mogelijkheid moet hebben om drie soorten klachten in te dienen.

1. Klachten die te maken hebben met de organisatie van de school.
Hieronder valt alles dat betrekking heeft op de inrichting, hygiene en veiligheid van het schoolgebouw en op lesroosters, lesuitval, vervanging, vakantieregelingen en dergelijke.

2. Klachten die te maken hebben met het pedagogisch en onderwijskundig beleid van de school.
Hieronder vallen alle beslissingen en maatregelen die de school neemt ten aanzien van het beoordelen van leerlingen, het verwijzen en adviseren van leerlingen, het hanteren van schoolregels en dergelijke. Tevens kan het hierbij gaan om toezeggingen die de school gedaan heeft, maar niet is nagekomen, bijvoorbeeld ten aanzien van begeleiding bij leerproblemen.

3. Klachten die te maken hebben met de omgang tussen personen binnen de school.
Hieronder vallen alle vormen van gedrag en uitlatingen van de ene persoon naar de ander, die opzettelijk of onopzettelijk kwetsend zijn. Dit kan zich afspelen in alle denkbare relaties binnen de schoolorganisatie, dus niet alleen van leerling naar leerling, maar bijvoorbeeld ook van personeelslid naar leerling.Gedrag en uitlatingen zijn kwetsend zodra de persoon die het ondergaat het als onplezierig en ongewenst ervaart. In het bijzonder worden genoemd: seksuele intimidatie,discriminatie, agressie en geweld. PROCEDURE indienen van organisatorische klachtenWanneer u een klacht wilt indienen die te maken heeft met de organisatie of met het pedagogisch en onderwijskundig beleid van de school (zoals beschreven onder de punten 1 en 2) heeft u verschillende mogelijkheden. U kunt zich rechtstreeks wenden tot de persoon op wie de klacht van toepassing is. Als u dat niet wilt, dan is het ook mogelijk de klacht voor te leggen aan de directeur of het bestuur van de school. Tenslotte bestaat de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de klachtencommissie. De schoolcontactpersoon: Soms vinden ouders, leerlingen en personeelsleden het prettig als ze eerst vertrouwelijk kunnen praten met iemand van de school, zonder dat meteen een officiële klacht wordt ingediend. Eén van de medewerkers van onze school is daarom aangesteld als schoolcontactpersoon en wel juf Marleen Kieft uit groep 6/7. De schoolcontactpersoon is niet bevoegd om te helpen bij het oplossen van uw klacht, maar kan wel uw klacht aanhoren en advies geven over de vervolgprocedure. De externe vertrouwenspersoon:Over klachten praten is zelden gemakkelijk. Dat geldt zeker voor klachten die te maken hebben met de omgang tussen personen binnen de school (zoals beschreven onder punt 3). Wij respecteren het wanneer u dergelijke klachten liever met iemand van buiten de school bespreekt. In de klachtenregeling is hiermee rekening gehouden. Ons bestuur heeft een externe vertrouwenspersoon benoemd, speciaal voor klachten op het gebied van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld jegens leerlingen. De externe vertrouwenspersoon heeft als belangrijkste taak het bijstaan en adviseren van ouders en leerlingen die een klacht indienen. De externe vertrouwenspersoon heeft een beperkte  bevoegdheid om klachten te onderzoeken en in te schatten of informele oplossingen nog haalbaar zijn. Zelf een oordeel geven over een klacht of actief werken aan een oplossing behoort niet tot diens taken. De externe vertrouwenspersoon is niet op een andere manier bij onze school betrokken. het indienen van klachten door personeelsleden

Personeelsleden die een klacht willen indienen kunnen ook terecht bij Marleen Kieft. De klachtencommissie: Onmisbaar in een goede klachtenregeling is tenslotte een klachtencommissie, waarvan de leden (meestal drie) onpartijdig zijn en onafhankelijk staan ten opzichte van onze school. Wanneer u besluit uw klacht voor te leggen aan deze commissie, vindt er een objectief onderzoek plaats. De commissieleden horen beide partijen aan en geven een oordeel over de gegrondheid van de klacht. Op basis hiervan formuleren zij een advies, waarin staat beschreven welke maatregelen het bevoegd gezag en de schooldirectie kunnen treffen om de klacht op te lossen.  de klachtenregelingDe procedure voor het indienen en afhandelen van een klacht staat precies beschreven in de klachtenregeling die door het bevoegd gezag van onze school officieel is vastgesteld. Een exemplaar hiervan is ter inzage bij de directie van de school aanwezig.
NAMEN EN ADRESSEN: De interne schoolcontactpersoon is: Marleen Kieft
U kunt de interne schoolcontactpersoon als volgt bereiken:

0572-371850 (school)

De externe vertrouwenspersoon voor klachten over seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie jegens leerlingen is: Mw. C.A.J. Boxman. U kunt de externe vertrouwenspersoon als volgt bereiken: GGD Regio IJssel-Vecht, afdeling Jeugdgezondheidszorg telefoonnummer 038-4281500 of via doorkiesnummer voor calamiteiten, te horen op het antwoordapparaat (maandag t/m vrijdag, tussen 8.30u en 17.00u). Het is ook mogelijk een klacht schriftelijk in te dienen. U wordt dan verzocht daarbij de volgende adressering te gebruiken:GGD Regio IJssel-Vecht, afdeling Jeugdgezondheidszorg t.a.v.: Mw. C.A.J. Boxman, vertrouwenspersoonPostbus 14538001 BL Zwolle (Vermeld op de envelop duidelijk zichtbaar het woord: vertrouwelijk.)  Op de werkzaamheden van de externe vertrouwenspersoon is het gangbare privacyreglement van de GGD Regio IJssel-Vecht van toepassing. Dit houdt in dat alle door u verstrekte gegevens als vertrouwelijk worden behandeld en onder het medisch beroepsgeheim vallen. De contactpersoon voor het personeel is:

Marleen Kieft

U kunt de contactpersoon als volgt bereiken:

0572-371850 (school)

Voor de klachtenregeling van onze school/ons bestuur verwijzen wij u naar de website van Openbaar onderwijs Zwolle en regio.

© 2016 Openbare basisschool Heidepark | Privacyverklaring