Sociale Veiligheid

Aanpak Sociale Veiligheid  Kindcentrum Heidepark

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen goed in hun vel zitten, dat ze zich gezien voelen en zich gewaardeerd weten. We willen dat elk kind leert: ‘ik mag er zijn!’

Dit bereiken we door onze kinderen met respect te bejegenen en hen feedback te geven op denken en handelen.

We gebruiken hiernaast verschillende methodes en instrumenten om het klimaat binnen de school te bewaken en gezond te houden. Voor verdere informatie zie ons Pestprotocol.

De methode voor Sociale emotionele ontwikkeling binnen Kindcentrum Heidepark:

Wij werken met de methode Leefstijl. Leefstijl is een programma dat kinderen helpt om hun sociaal- emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Dan gaat het onder andere om de volgende vaardigheden: samen spelen, samenwerken, praten, luisteren, rekening houden met elkaar, zelfvertrouwen opdoen, gevoelens uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen en omgaan met groepsdruk.

Ook komen media-educatie, gezondheidsvaardigheden en burgerschap aan bod. Allemaal essentiële basisvaardigheden die voor kinderen belangrijk zijn om goed te kunnen functioneren. Zowel nu op school, thuis, als later wanneer onze kinderen volwassen zijn.

Deze methode werkt met 6 centrale thema’s waarbinnen onze regels en afspraken vallen. We werken met een regel van de maand. Deze omgangsregel wordt maandelijks vernieuwd en besproken in de nieuwsbrief en in de groepen.

De zes centrale thema’s van leefstijl staan hiernaast. Vanuit deze zes thema’s hebben we onze regels van de maand geformuleerd, zo zorgen we voor een structurele aanbieding van de thema’s gedurende het jaar binnen alle groepen.

thema_s leefstijlOnze regels van de maand

 • Samen maken we de groep!
 • Complimenten doen ons goed
 • Jij vertelt, ik luister!
 • Lekker gezond
 • Samen delen, samen spelen!
 • Ik vertrouw op mij
 • Allemaal anders, iedereen gelijk
 • Wij hebben respect voor elkaar
 • Ken je dat gevoel?
 • Samenwerken doe je zo
 • Wij en de wereld
 • We houden rekening met elkaar

 

 

Ons leerling volgsysteem voor Sociaal Emotionele Ontwikkeling

Om de sociale veiligheid en de sociale opbrengsten binnen de school te kunnen waarborgen is het van belang om een open communicatie te hebben en open te staan voor vragen, feedback, tips en signalen. Naast onze observaties en gesprekken hanteren we een aantal methodieken om te kunnen signaleren hoe het gaat met onze leerlingen.

Sociogram

Minimaal twee keer per jaar nemen we een sociogram af in de groepen om te zien hoe de verhoudingen tussen leerlingen onderling zijn en hoe we bijvoorbeeld de verschillende verbindingen tussen leerlingen kunnen versterken.

De Saqi

Wij gebruiken de SAQI voor het volgen van onze leerlingen op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling. De SAQI is de digitale versie van de Schoolvragenlijst.

De SAQI is bestemd voor leerlingen van 9-16 jaar:

De ‘Maatjesmeter’ is een instrument waarmee duidelijk wordt gemaakt welke leerlingen niet goed liggen in de klas. Deze leerlingen krijgen weinig aansluiting en worden niet aardig gevonden, waardoor ze potentiële pestslachtoffers zijn.

Tevens wordt duidelijk welke kinderen gepest worden en welke kinderen zelf pesten

Belangrijke randvoorwaarden voor het gebruik van deze maatjesmeter zijn:

 • Omdat het een momentopname betreft vullen de leerlingen uit een klas bij voorkeur de maatjesmeter op één dag in.
 • Alle leerlingen uit de klas vullen de vragenlijst in.
 • De vragenlijst wordt anoniem ingevuld waardoor discussies over verraad en klikken bij voorbaat uitgesloten zijn.

Onze aanpak tegen pesten:

Wij zorgen voor een veilige sfeer in de groep en we hanteren de methode van Leefstijl voor het creëren van een veilige, gezellige en leuke leeromgeving, waarbij kinderen zelfvertrouwen ontwikkelen en met respect naar elkaar kijken.

Dit zijn allemaal voorwaarden voor een goede sfeer en een veilig leerklimaat. Ondanks de preventieve manier van werken aan sociaal emotionele vaardigheden komt pesten helaas soms voor. Met het programma ‘Sta op tegen pesten!’ wordt het pesten effectief aangepakt.

Dit programma is een onderdeel van Leefstijl, leerlingen worden zelf ingezet om het pesten te stoppen. In drie gespreksrondes wordt het zeven stappenplan, gebaseerd op de Engelse No Blame-methode, doorlopen.

Essentieel is dat er geen schuldigen worden aangewezen of straffen worden uitgedeeld. De verbetering van de situatie staat centraal. Het pestgedrag wordt zo geen individueel probleem maar een situatie waar de groep zelf invloed op uit kan oefenen. Met Sta op tegen pesten! Werken we gericht aan de oplossing. Sta op tegen pesten! is toepasbaar vanaf groep vijf van het basisonderwijs.

Digitaal pesten

Jaarlijks worden er door SMON en HALT lessen verzorgd voor de midden en bovenbouw over social media en digitaal pesten, dit om onze leerlingen weerbaar te maken en ze voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Daarnaast besteden we in de groepen aandacht aan mediawijsheid en etiquette.

Gegevensverzameling omtrent de sociaal emotionele ontwikkeling

Resultaten van de Saqi, het sociogram en de maatjesmeter worden beoordeeld en geanalyseerd op individueel niveau, op groepsniveau en op schoolniveau. Acties worden ingezet in overleg met IB en Directie.

Signalen omtrent de sociaal emotionele ontwikkeling vanuit gesprekken en observaties worden geanalyseerd en gedocumenteerd. In eerste instantie in Parnassys en vervolgens in de groepsoverzichten van de groep.

Alle gegevens worden jaarlijks verzameld in de zogenaamde Schoolschouw.

Wanneer er zorg is wordt een groep of een leerling besproken met de Intern Begeleider. Opvallende zaken worden besproken tijdens de consultatiegesprekken met de orthopedagoog.

Consultatiegesprekken Orthopedagoog

Wij werken met consultatiegesprekken met onze orthopedagoog Arthur Sloog, in deze gesprekken kijken we met elkaar (ouders, leerkrachten, zorgteam) naar de didactische of sociaal emotionele behoeften van een leerling of van een groep. Daarnaast gebruiken we het document “Denkvragen leerling”. Dit formulier gebruiken we ook als praatpapier met de ouders.

Het is de bedoeling dat tijdens de consultatiegesprekken leerlingen uit de groep  besproken worden zonder dat daar direct een onderzoek aan gekoppeld is om zo preventief te kunnen signaleren en handelen.

© 2016 Openbare basisschool Heidepark | Privacyverklaring