Verlofaanvragen

Hieronder vindt u informatie van de rijksoverheid voor wat betreft het aanvragen van verlof. Meer informatie kunt u vinden op                     
U kunt met uw vragen ook terecht bij de directeur Ineke Jousma

Wanneer hoeft mijn kind niet naar school?

Als uw kind vrijgesteld is van de leerplicht, hoeft het niet naar school. Er zijn 3 soorten vrijstelling mogelijk. Namelijk vrijstelling voor leerlingen van 5 jaar voor een aantal uren onderwijs. Ook zijn vrijstelling van inschrijving op een school en vrijstelling van geregeld schoolbezoek mogelijk.

Vrijstelling leerplicht kinderen van 5 jaar

Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig en  moet het iedere schooldag naar de basisschool. U bent zelfs strafbaar als uw kind niet naar school gaat. Voor sommige kleuters kan een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend zijn. Dan is een vrijstelling mogelijk. Dit betekent dat u uw kind tot de 6e verjaardag 5 uur per week mag thuishouden. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schooldirecteur of bij het schoolbestuur.

Als uw kleuter het nodig heeft, kunt u de vrijstelling uitbreiden met maximaal 5 extra uren. U kunt uw kind dus maximaal 10 uren per week thuishouden tot de 6e verjaardag. Hiervoor heeft u wel speciale toestemming van de schooldirecteur nodig. Deze vrijstelling is alleen bedoeld om overbelasting van uw kind te voorkomen.

Het is in het belang van uw kind dat het zo snel mogelijk went aan een volledige schoolweek. Want veel van wat uw kleuter nu leert, is nodig om door te kunnen stromen naar groep 3.

Vrijstelling inschrijving

Als uw kind leerplichtig is, moet uw kind ingeschreven staan op een school. In een aantal gevallen kunt u zich beroepen op een vrijstelling van deze plicht:

 • Psychische en lichamelijke klachten kindUw kind kan op basis van psychische of lichamelijke gronden niet ingeschreven staan op een school. U geeft jaarlijks aan dat u beroep wilt doen op deze vrijstelling. Dit doet u voor 1 juli bij de leerplichtambtenaar in uw woongemeente. U heeft hiervoor een verklaring van een arts of andere deskundige nodig.
 • Bezwaar tegen levensbeschouwelijke richting van buurtscholenU heeft bezwaar tegen de levensbeschouwelijke richting van scholen in de buurt. U geeft jaarlijks aan dat u beroep wilt doen op deze vrijstelling. Dit doet u voor 1 juli bij de leerplichtambtenaar in uw woongemeente. U geeft hierbij aan dat u beroep doet op vrijstelling vanwege richtingsbedenking. Hiervoor heeft u ook een verklaring nodig.
 • Onderwijs in België of DuitslandUw kind staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente in de grensstreek maar volgt onderwijs in België of Duitsland. U moet u elk jaar beroepen op deze vrijstelling. Ook moet u aantonen dat uw kind naar een buitenlandse school gaat.
 • Rondreizen voor baanU leidt met uw kind een trekkend bestaan, als kermisexploitant of circusmedewerker. In dit geval krijgt uw kind onder voorwaarden een deel van het jaar een vrijstelling van de leerplicht.

De vrijstelling geldt steeds voor 1 schooljaar.

Vrijstelling van geregeld schoolbezoek

Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van naar school gaan. Dan is er geen sprake van schoolverzuim of spijbelen. Voorbeelden wanneer een leerling niet naar school hoeft zijn:

 • ziekte;
 • schorsing;
 • een religieuze feestdag;
 • een huwelijk;
 • een begrafenis.

Ouders en leerlingen moeten voldoen aan de voorwaarden bij geoorloofd schoolverzuim. Bij ziekte moet het schoolhoofd dit op tijd horen. Heeft de leerling een verplichting vanuit zijn geloofsovertuiging? Ook dan moeten de leerling en ouders het schoolhoofd van te voren informeren. Afwezig zijn door een huwelijk of begrafenis mag alleen als het schoolhoofd vooraf toestemming heeft gegeven.

Heeft u door uw beroep of dat van uw partner geen mogelijkheid om tijdens schoolvakanties op vakantie te gaan? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor vrijstelling. In dat geval kan uw kind onder bepaalde voorwaarden maximaal 10 dagen per jaar extra vrij krijgen.

Mag ik mijn kind buiten de schoolvakanties mee op vakantie nemen?

U mag uw kind niet mee op vakantie nemen buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u bij de schooldirectie een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit kan slechts 1 keer per schooljaar en voor een periode van maximaal 10 schooldagen.

Voorwaarden verlof voor vakantie buiten schoolvakantie

Wilt u een verzoek voor verlof buiten de schoolvakanties doen? Dit heet officieel ‘beroep op vrijstelling’. Uw beroep op vrijstelling moet ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties door het beroep van u of uw partner (seizoensgebonden werk of werk met een piekdrukte tijdens de schoolvakanties).
 • Het verlof valt niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie.
 • Het gaat om een gezinsvakantie van maximaal 10 schooldagen.

Aanvragen verlof voor vakantie buiten schoolvakantie

Kunt u door uw beroep niet met uw gezin op vakantie tijdens de gewone schoolvakanties? Dan kunt u uw kind maximaal 1 keer per jaar buiten de schoolvakanties meenemen op vakantie. Dit verlof mag nooit langer duren dan 10 schooldagen. U moet de verlofaanvraag ten minste 8 weken van tevoren indienen bij de directeur van de school. Elke aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt individueel beoordeeld. De directeur kan u om een werkgeversverklaring of een eigen verklaring zelfstandige vragen. Soms vraagt de directeur de leerplichtambtenaar om advies.

Bezwaar maken tegen beslissing vakantie leerling

Bent u het niet eens met een beslissing over de vrijstelling? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen.

Formulier verlofaanvraag

© 2016 Openbare basisschool Heidepark | Privacyverklaring