Ons kaderteam en de zorgstructuur

Het kaderteam

Binnen onze school werken we met een Kaderteam om zo ons personeel te versterken en in hun kracht te zetten. Bij ziekteverzuim, boventalligheid, inzet op studie en kwaliteit worden we ondersteund en geadviseerd door de afdeling HR van OOZ

De doelstelling van het kaderteam

De leerkrachten ondersteunen in het professioneel handelen en leren en de opbrengsten van de leerlingen van de school op niveau houden zodat de leerlingen datgene leren waar ze toe in staat zijn. Dit zodat er een duidelijke overeenkomst is tussen wat onze kinderen kennen (datgene wat geleerd is) en kunnen (capaciteiten).

Wij richten ons hierbij op:

De kwaliteit van het pedagogisch en didactisch handelen van het team de eigen vaardigheden van de teamleden op het gebied van rekenen en taal. Het inzicht in de leerlijnen taal (lezen, begrijpend lezen, woordenschat, beginnende geletterdheid) en rekenen (automatiseren en strategieën)

Huidige samenstelling van het kaderteam

We werken met onderstaand kaderteam

 • 1x Directeur
 • 1x IB-er
 • 1x Taalcoördinator
 • 1x Rekenspecialist
 • 1x Jonge Kind Specialist
 • 1x ViBer (Didactische Coach)
 • 1x Gedragsspecialist

 

De inrichting van de ondersteuning en zorg binnen Kindcentrum Heidepark

Hieronder bespreken we de inrichting van de ondersteuning en zorg op onze school. Met zorg bedoelen wij alle extra aandacht die we kinderen bieden naast het standaard lesprogramma. We geven algemene informatie over de verschillende onderdelen. Mocht u nog vragen hebben, meer willen weten of in contact willen komen met een van de specialisten, dan bent u altijd van harte welkom bij de leerkracht of bij onze Intern Begeleider Jan Tieman.

De ondersteuning voor alle kinderen op onze school wordt hieronder weergegeven: 

Onze inzet van ondersteuning is opgebouwd uit vier niveaus:

Niveau 0 Dit is het niveau van de preventieve basisondersteuning. We zorgen voor goed onderwijs voor alle kinderen.  Dat betekent dat we rekening houden met verschillen tussen kinderen. Zo wordt bijvoorbeeld een rekenles gegeven op minimaal 3 verschillende niveaus, wij noemen dit aanpak 1, aanpak 2 en aanpak 3:

 • De instructie of uitleg van de nieuwe les voor de hele groep. De snelle starters kunnen na een korte uitleg al snel aan het werk (aanpak 3).
 • De langere instructie voor kinderen die meer tijd nodig hebben om nieuwe leerstof te begrijpen (aanpak 2).
 • De verlengde instructie voor kinderen die met extra aanpassingen en ondersteuning de leerstof uitgelegd krijgen (aanpak 1).

In de groepen wordt duidelijk gedifferentieerd. De groepsleerkracht zorgt voor goed onderwijs voor elk kind.  Hij of zij maakt het verschil.  We houden rekening met verschillen tussen kinderen.  Dat maakt voor hen een heel verschil!

Niveau 1 Dit is het niveau van de verhoogde inzet op ondersteuning.  Kinderen waarbij het leren, het samen spelen of bijvoorbeeld het samenwerken minder vlot (of juist vlotter) verloopt, worden meegenomen in overleg met de Intern Begeleider van onze school (Jan Tieman). De signalering van deze verhoogde zorg doen we door middel van observaties, gesprekken met de kinderen, signalen van u als ouder of door bijvoorbeeld toetsen op het gebied van didactiek of de sociale emotionele ontwikkeling. Samen bekijken we wat een kind meer nodig heeft om goed te kunnen groeien, zelfvertrouwen te krijgen en meer te kunnen leren. De leerkracht geeft die extra ondersteuning in de klas. We willen het kind laten ervaren met kleine hulpmiddelen (bijvoorbeeld een pauzeplan, een klokje, een rekenrek of bijvoorbeeld pictogrammen ter ondersteuning van het leerproces of pre-teaching). Van succes ga je groeien. Dat is onze overtuiging! Deze inzet kan zijn op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling of op het gebied van bijvoorbeeld de leerstof.

Niveau 2 Dit is het niveau van de uitbreiding van ondersteuning. De zorg voor een kind is in dat geval groter en de ondersteuning aangeboden binnen niveau 1 is niet toereikend geweest. We werken dan samen met onze gedrag specialist, onze rekenspecialist, de orthopedagoog (opvoedkundige, gespecialiseerd in ontwikkelings-, opvoedings- en leerproblematiek), ons dienstencentrum hoogbegaafdheid en onze logopediste. Ook werken we samen met o.a. een kindercoach, een dyslexiespecialist, Intraverte, de jeugdwerker en schoolmaatschappelijk werk. Ook werken we met een Plusklas, de Kangoeroeklas en de Cnopiusklas voor extra uitdaging (deze vinden plaats in samenwerking met het Celeanum Gymnasium in Zwolle) voor meer en hoogbegaafde leerlingen.

De Intern Begeleider maakt samen met de specialisten en de leerkracht een plan om toe te passen binnen de groep en daarbuiten. We bespreken elke stap met ouders.  Vaak komen we dan samen tot een individueel handelingsplan op maat voor elk kind.  Een onderzoek op het gebied van gedrag of bijvoorbeeld begaafdheid kan ingezet worden ter ondersteuning. De leerkracht wordt bij het uitvoeren van het plan ondersteund door onze Remedial Teacher of bijvoorbeeld door een van de bovengenoemde specialisten. We geven zo lang als mogelijk onze beste ondersteuning.  We gaan tot het uiterste van ons kunnen.

Niveau 3 Dit is het niveau van ‘school op maat’.  Als onze draagkracht ten einde is, gaan we samen op zoek naar een school op maat.  Dat doen we in nauwe samenwerking met onze orthopedagoog, het samenwerkingsverband en ouders en kind.  Opdat iedereen er wel bij vaart.

Enkele voorbeelden van onderdelen, partners en expertises binnen onze school:

 • Handelingsgericht werken
 • CJG/ GGD
 • Kindercoaching
 • Orthopedagoog
 • Beelddenken
 • Schrijfdans
 • Dyslexie specialist
 • Rekenspecialist
 • Jonge kind specialist
 • Motorische ontwikkeling
 • Welbevinden en Sociaal emotionele ontwikkeling
 • SOVA training
 • Rots en water training
 • Logopedie
 • Hoog sensitiviteit
 • Expertisecentrum hoogbegaafdheid
 • OOZ academie
 • GGD/ Jeugdverpleegkundige
 • Kangoeroe en Cnopiusklas
 • Gedrag specialist

De inrichting van onze zorg en de bewaking van onze kwaliteit

 

Onze school maakt deel uit van Het Federatief Samenwerkingsverband WSNS Regio Ommen en omstreken. Voor wat betreft de werkwijze van het samenwerkingsverband en de daarbij behorende procedures verwijzen we naar het zorgplan van het samenwerkingsverband. Voor meer informatie: www.swvregioommen.nl

Onze uitgangspunten op het gebied van zorg

 • Elk kind is uniek en daarom is ons schoolbeleid erop gericht om zoveel mogelijk rekening te houden met de verschillen tussen kinderen.
 • Dit hebben we binnen onze school op verschillende manieren vormgegeven. We werken met een zorgsysteem waarmee we onze kinderen proberen die extra hulp te geven die zij nodig hebben. Een positief pedagogisch klimaat zorgt ervoor dat kinderen zich thuis voelen op onze school, wat ook naar voren komt uit vragenlijsten aan kinderen en ouders. In de klas hanteren we zelfstandige werkvormen om de zelfredzaamheid van kinderen binnen de groepen te bevorderen.
 • We zorgen voor een passend leerstofaanbod om de leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau aan te spreken.
 • Waar mogelijk zijn, in het kader van Passend Onderwijs, alle kinderen welkom want wij vinden dat kinderen zoveel mogelijk samen met hun vriendjes en vriendinnetjes uit de eigen leefomgeving naar school moeten kunnen gaan.

Leerlingvolgsysteem; toetsen en observatie

Omdat wij het uitermate belangrijk vinden om op de hoogte te blijven van de vorderingen van de leerlingen, zijn er regelmatig momenten dat de leerlingen worden getoetst of geobserveerd.

Alle gegevens worden geregistreerd en ondergebracht in een digitaal leerlingvolgsysteem. Het systeem wordt beheerd door de IB-ers van onze school.

In de kleutergroepen worden de leerlingen systematisch geobserveerd middels DORR, bovendien worden de onderdelen taal en ordenen getoetst en wordt de spraak- en taalontwikkeling onderzocht (eind gr. 1 en in gr. 2).

In de hogere groepen zijn aparte toetsmomenten ingelast voor de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen hiervoor hanteren we methode gebonden en niet methode gebonden toetsen. In de diverse methoden wordt de leerstof regelmatig getoetst. De toetsen staan beschreven in het overzicht ‘Methoden en toetsinstrumenten’.

De toetsen zijn, naast de ervaringen van de leerkracht, hulpmiddelen bij het bepalen van de schoolkeus voor het voortgezet onderwijs.

De resultaten van de toetsen die twee keer per jaar worden afgenomen, worden in een groepsbespreking door het team besproken. De ouders/verzorgers krijgen informatie over hun kind tijdens de 10-minutengesprekken.

Voor individuele leerlingen kan dit extra hulp tot gevolg hebben. Ouders worden hier altijd van op de hoogte gebracht. Op groepsniveau kan een aanpassing van het programma een gevolg zijn, zie bovenstaande piramide.

 

© 2016 Openbare basisschool Heidepark | Privacyverklaring